Klachtenregeling mediation

Klacht over MfN-registermediator?
Bent u ontevreden over het functioneren van uw MfN-registermediator? Houdt hij of zij zich niet aan het mediationreglement en/of de gedragsregels voor de MfN-registermediator? Maak uw ongenoegen dan eerst kenbaar aan de mediator. Ook met vragen over het mediationproces kunt u bij uw mediator terecht. Blijft u hierna echter ontevreden, dan kunt u nadat de mediation is beëindigd tot twaalf maanden na beëindiging een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

Klacht indienen
Een klacht over een MfN-registermediator kunt u schriftelijk per post of per e-mail indienen bij:
Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) Postbus 21499 3001 AL Rotterdam E: klachtbehandeling@mediatorsfederatienl.nl
Let op, u kunt alleen een klacht indienen als de mediation is beëindigd en als uw klacht gaat over de mediator zelf, dus niet over de andere partij en/of de kwestie van de mediation (het conflict). Daarnaast kunnen wij alleen een klacht in behandeling nemen als deze conform artikel 3.2 van de klachtenregeling voor de MfN-registermediator is ingediend. Dit houdt in dat u als klager in ieder geval de volgende gegevens vermeldt:
• uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
• de naam van de mediator
• een korte omschrijving van uw mediation
• een korte omschrijving van uw klacht
• de mediationovereenkomst (indien beschikbaar)
• de einddatum van uw mediation
Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u in de klachtenregeling voor de MfN-registermediator en de toelichting op de klachtenregeling voor de MfN-registermediator.

SKM-Klachtenregeling

Toelichting-bij-de-SKM-Klachtenregeling

Wat gebeurt er met uw klacht?
Zodra wij uw klachtenbrief ontvangen, dan controleert de klachtencoördinator van de SKM allereerst of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Is er sprake van een mediation en gaat het om een MfN-registermediator? Is de klacht conform artikel 3.2 van de klachtenregeling ingediend en binnen twaalf maanden na afronding van de mediation? Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan benoemt de klachtencoördinator een klachtbehandelaar, een neutraal en externe deskundige met een brede oriëntatie en ervaring in de mediationwereld. De behandelaar neemt zowel met u als met de mediator contact op om de klacht te bespreken.
De klachtenbehandeling die volgt is informeel en laagdrempelig. De behandelaar neemt zowel met u als met de mediator contact op om de klacht te bespreken. Uitgangspunt hierbij het principe van hoor- en wederhoor. De behandelaar doet zelf geen uitspraak, maar staat u en de mediator bij in het
vinden van een oplossing. Komt u gezamenlijk tot een oplossing, dan stelt de behandelaar u, de mediator en de SKM daarvan op de hoogte. Daarmee is de klacht afgehandeld. De SKM draagt de kosten van de klachtbehandelaar.

Klacht niet opgelost?
Komen klachtbehandelaar, mediator en u niet tot een oplossing? Dan heeft u de keuze om hierin te berusten of u kunt uw klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.