Therapeutische spelgroep

€30

per bijeenkomst van 60 min

Als aanvulling op een individueel behandeltraject kan deelname aan een groepstraject een meerwaarde zijn. Het aanleren en eigen maken van bepaalde vaardigheden vergt naast uitleg immers vaak ook oefening. Sociale vaardigheden zijn het best aan te leren in contact met anderen. De therapeutische spelgroep biedt kinderen de kans om onder begeleiding te oefenen met deze vaardigheden en te leren met en van leeftijdgenoten.

Doelgroep
De therapeutische spelgroep is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar die op sociaal vlak een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld sprake is van gedragsproblematiek maar ook wanneer een kind kampt met spanning, angst, teruggetrokken is en/of niet goed voor zichzelf durft op te komen. Kortom: als het kind sociaal niet erg vaardig is.

Inhoud
Spelenderwijs worden de kinderen ondersteund in de vaardigheden om (beter) te kunnen functioneren in contact met anderen en/of groep. Er wordt aandacht besteed aan o.a. het leggen en onderhouden van contact, samenwerken, helpen van een ander, problemen oplossen en het aangeven van eigen wensen en grenzen. Naast sociale vaardigheden komen opdrachten en spellen omtrent gevoelens, aandacht en gestructureerd werken aan bod. Omdat geen enkel kind hetzelfde is, worden in overleg met ouders/verzorgers en eventuele betrokken professionals ook individuele doelen opgesteld. Op deze manier wordt er ondanks dat er sprake is van een groepstraject toch begeleiding op maat geboden.

Verloop
Wekelijks oefenen kinderen in een groepje van maximaal 6 kinderen een klokuur verschillende vaardigheden onder begeleiding van een psycholoog of orthopedagoog. Ouders en betrokkenen worden op de hoogte gehouden van de inhoud en resultaten middels een contactschrift. Eveneens vinden er gedurende het begeleidingstraject verschillende evaluatiemomenten plaats. De duur van een traject wordt afgestemd op wat een kind nodig heeft.

Theoretische basis
Verschillende wetenschappelijke theorieën vormen de basis van dit groepstraject. De begeleiding door de psycholoog/orthopedagoog bevat veel aspecten van de leertheorie van Skinner. Deze theorie gaat ervan uit dat kinderen leren als gewenst gedrag beloond wordt, ongewenst gedrag genegeerd wordt en gedrag dat direct dient te stoppen (bijvoorbeeld omdat het gevaarlijk is) te bestraffen. Op deze manier leren zij welk gedrag gewenst en ongewenst is binnen een groep waardoor zij adequaat groepsgedrag leren aan te nemen. Verschillende vaardigheden worden daarnaast ook direct geoefend waarbij de theorie van Goldstein centraal staat. Modeling (het afkijken van het gedrag van een model), het vervolgens zelf oefenen van bepaald gedrag en het bekrachtigen van gewenst gedrag kan uiteindelijk een transfer naar eigen situaties teweegbrengen. Eveneens wordt gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie opdat kinderen inzicht verkrijgen in de invloed van eigen gedachten op gevoelens en gedrag. Hierdoor worden zij zich bewuster van hun eigen gedrag, kunnen zij hun eigen gedrag leren beïnvloeden en eveneens achteraf beoordelen opdat gedragsverandering tot stand kan komen.

Bovenstaande kosten zijn alleen geldig indien men zelf het traject bekostigd. Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat (http://www.vdstam.nl/regelingen/gemeentezorgaanbod).