Student is hij, en hij heeft het reuze naar zijn zin. Vereni­gingsleven, voor het eerst op kamers en gelukkig weinig ver­plichtingen ten aanzien van zijn studie. De laatste tijd heeft hij toch wat problemen onderkend. Hij slaapt slecht, piekert, voelt zich gespannen, vooral vlak voor en tijdens tentamens. Zijn studiebegeleider denkt aan faal­angst en daarom zit hij nu bij mij. Dat bezoek aan mij komt niet zo best uit vandaag, want morgen heeft hij tentamen en daar moet hij nog 8 hoofd­stukken voor doornemen. Maar mis­schien is het ook juist wel goed om nu te komen, want die faalangst heeft hem al behoor­lijk wat onvoldoendes bezorgd, dus als ik hem daar nou even van af kan helpen…

Geduldig leg ik uit dat studeren een vaardigheid is die hij wellicht niet helemaal onder de knie heeft. Als ik in een avond 8 hoofdstukken moest leren en daar de volgende dag tentamen over moest doen kreeg ik ook faalangst. Nadat we tot wederzijds begrip zijn gekomen maken we afspraken over “leren leren”. Samen verdelen we de verschillende studieonderdelen over de beschikbare tijd en zoeken we uit welke technieken hij kan toepassen om zich de stof eigen te maken. De volgende serie tentamens verlopen zo een stuk soepeler en zijn resulta­ten liggen beduidend hoger.

the-stress-1473487Tegenwoordig zijn het niet alleen studenten die met deze problemen te maken hebben. Ook leerlingen uit de bovenbouw HAVO en VWO overzien vaak onvoldoende wat ze wanneer moeten doen en hoe ze het aan moeten pakken. Het studiehuis, dat bedoeld is om dit probleem aan te pakken, vraagt vaardighe­den van leerlin­gen, die ze in voorgaan­de jaren niet hebben opge­daan en die ze zich blijk­baar niet zelfstandig eigen kunnen maken. Binnen mijn praktijk worden momenteel leerlin­gen met studieproblemen bijna dagelijks aangemeld, omdat docenten blijkbaar nog moeite hebben om hun leerlingen hierbij te helpen. Zij hebben zich dit systeem nog niet volle­dig eigen kunnen maken. Een gespe­ciali­seerd ortho­pedagoog of psycholoog zal dan, ter verbete­ring van studiere­sulta­ten, samen met een leerling het hanteren van faal­angst, plan­ning en leer­technie­ken succesvol kunnen combi­neren. Zo kan iemand die over vol­doende capacitei­ten beschikt “leren leren” en daar blijvend gemak van hebben.

Gerien van der Stam
GZ-psycholoog