Algemene voorwaarden

Binnen onze behandel- en diagnostiektrajecten zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht, welke worden bevestigd vanuit de client middels het ondertekenen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden
1. Onderzoek omvat: afname van het onderzoek, nakijken, uitwerken, schriftelijke verslaglegging en mondelinge bespreking.

2. Begeleiding omvat: uitvoering van de afgesproken sessies, dossiervorming, ingezet benodigd materiaal.

3. Aan derden wordt geen mondelinge of schriftelijke informatie verschaft omtrent inhoud of uitkomst van onderzoek of begeleiding zonder toestemming van de opdrachtgever.

4. Wanneer een instantie aanvrager en opdrachtgever (facturant) is van het onderzoek of de begeleiding, wordt van deze afspraak afgeweken; na bespreking van de uitkomst met de direct betrokkene zal ook aan de facturant een rapport van het onderzoek worden verstrekt.

5. Aangaande onderzoek of begeleiding ontvangt de opdrachtgever een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Instituut van der Stam aangewezen bankrekening.

6. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt een bedrag van 15% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 25 euro.

7. Is de cliënt in verzuim met het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan heeft Instituut van der Stam het recht de hulpverlening op grond van de overeenkomst op te schorten.

8. Afzeggen van een individuele begeleiding dient 24 uur voor aanvang van die begeleiding te geschieden. Indien op een later tijdstip afgezegd wordt kan deze begeleiding in rekening gebracht worden.

9. In geval van onderzoek of begeleiding kan de medewerker een stagiaire laten meekijken en/of taken laten uitvoeren, indien niet gewenst kunt u dit aangeven.

10. Als u niet tevreden bent kunt u een klacht bij ons indienen, dit kan telefonisch of via de mail. Wij zullen de klacht dan z.s.m. in behandeling nemen.