Kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Instituut van der Stam
Naam regiebehandelaar: G. van der Stam-van der Kleij
E-mailadres: gerien@vdstam.nl
KvK nummer: 57837953
Website: www.vdstam.nl
BIG-registraties: 29049290125
Overige kwalificaties: EMDR therapeut, forensisch onderzoeker van gezinssystemen
Basisopleiding: GZ-psycholoog
AGB-code praktijk: 94002962
AGB-code persoonlijk: 94003440
2. Werkzaam in
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Diagnostiek en behandeling bij burn-out, gedragsproblematiek(o.a. autisme, AD(H)D, ODD, OCD, CD), leerproblematiek(o.a. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie) eetstoornissen, slaapstoornissen, spanning/faalangst, traumaverwerking en zindelijkheid-stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Wij bieden ook individuele en groepsgewijze specialistische behandeling ernstige pedagogische problemen middels het programma Pittige jaren. In aanvulling hierop bestaat eveneens een therapeutische spelgroep.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
G. van der Stam-van der Kleij BIG registratie: 29049290125
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: psychiater, haptonoom, maatschappelijk werk en neem deel aan intervisies vanuit het NIFP met betrekking tot (forensische) diagnostiek, ook civielrechtelijk
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
praktijk: op werkdagen tusen 9.00 uur en 17.00 uur
Crisis loopt via een terugverwijzing naar de huisarts met advies opschaling hulpverlening, wij nemen in principe geen daadwerkelijke crisiszaken aan.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: zie hierboven
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Menzis, Achmea, VGZ, Multizorg, de Friesland,CZ, DSW
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars:
http://www.vdstam.nl/regelingen/gemeentezorgaanbod/
7. Behandeltarieven
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshowtarief:
http://www.vdstam.nl/over-ons/onze-diensten/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie, Visitatie, Bij- en nascholing, Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
bij G. van der Stam-van der Kleij
Link naar website:
http://www.vdstam.nl/regelingen/klachtenregeling/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij. Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
bij het NIP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:
We hebben zelf een bereikbaarheid op afstand en houden rekening met aanname van cliënten wanneer het zomervakantie wordt, stellen mensen hiervan ook telefonisch tijdens intake op de
hoogte.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
http://www.vdstam.nl/regelingen/wachttijdregeling/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Onze telefoon wordt waargenomen door een secretaresse, deze zal bij een nieuwe aanmelding contactgegevens en reden van verwijzing noteren. Vervolgens neemt mevr. G. van der Stam-van der
Kleij contact op met cliënt voor een vrijblijvende telefonische intake, waarna er een afspraak wordt gemaakt bij haarzelf of bij een andere medewerker. Tijdens de telefonische intake geeft zij verdere uitleg en kan zij inschatten wat voor therapie en/of diagnostiek nodig is. Aanmelding via de website is ook mogelijk d.m.v. het invullen van het contactformulier.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: G. van der Stam-van der Kleij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
Instituut van der Stam heeft meerdere psychologen en orthopedagogen in dienst, Deze werken onder supervisie, resultaten worden besproken alvorens rapportage wordt opgemaakt, die
vervolgens door mevr. G. van der Stam-van der Kleij wordt doorgenomen en aangevuld.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: G. van der Stam-van der Kleij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: G. van der Stam-van der Kleij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Er wordt besproken met de cliënt wat voor therapie het beste aansluit bij de behandeling, en wordt regelmatig contact opgenomen met ouders (in geval van minderjarigen) om de voortgang te
bespreken. Tevens wordt er om een toestemmingverklaring gevraagd als dit van toepassing is.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Bij diagnostiek worden de gegevens en het daaruit voortvloeiend advies en eventuele diagnose(s) nabesproken met de cliënt en/of ouders, ouders ontvangen hierbij ook het verslag hiervan. Bij advies voor behandeling wordt er besproken wat deze behandeling/therapie inhoudt en worden er regelmatig updates gegeven over de voortgang. Er worden ook ROM metingen afgenomen t.b.v. SBG.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
een periode van rond de 5 weken
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
d.m.v incidentele kwaliteitsenquêtes en ROM metingen.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: G. van der Stam-van der Kleij
Plaats: Enschede
Datum: 22-09-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja