Behandeling – kinderen en adolescenten

€95

per afspraak van 45 min

Behandeling wordt ingezet als de opvoeding van het opgroeiende kind niet meer vanzelfsprekend verloopt en er psychische problemen ontstaan. Deze problemen kunnen het kind zelf betreffen, maar vaak wordt de naaste omgeving hier ook bij betrokken, waardoor het kind en zijn naasten in hun functioneren worden belemmerd. De begeleiding kan ingezet worden als er sprake is van een behoefte zoals staat binnen het kopje hulpbehoeften. 

Verloop behandeling
Behandeling wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog. De uitvoering vindt plaats op afspraak in de vorm van sessies van drie kwartier. De behandeling kan starten op advies van een huisarts, kinderarts, kinderpsychiater of naar aanleiding van een diagnostisch onderzoek. Het instituut biedt mogelijkheden voor een zo’n onderzoek; dit kan op aanvraag van de ouders plaatsvinden.
Na ongeveer acht sessies vindt er een evaluatie plaats om na te gaan of we met de juiste methode bezig zijn en of er voldoende sprake van een vertrouwensrelatie.

Inhoud behandeling
De hulpverlener kan gebruik maken van bepaalde leertechnieken, gespreksvormen, creatieve uitingsvormen en spelvormen. Ouders, en indien wenselijk de school, worden nauw bij de begeleiding betrokken om de voortgang van de ontwikkeling buiten de behandelfase zo veel mogelijk te bevorderen. Binnen Instituut van der Stam worden de volgende behandelmethoden aangeboden:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
 • EMDR-therapie;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Speltherapie;
 • Video-interactiebegeleiding bij opvoeding;
 • Systeemtherapie;
 • digitale ondersteuning middels Therapieland.

Bovenstaande kosten zijn alleen geldig indien men zelf het traject bekostigd. Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje procedure vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Informatie gaat via onze zintuigen, waaronder ogen en en oren naar onze hersenen en wordt daar geregistreerd en verwerkt tot een herinnering. Daarbij wordt nieuwe informatie toegevoegd aan en vermengd met reeds bestaande herinneringen. Bij ervaringen waarbij intense angst, hulpeloosheid of levensgevaar een rol spelen, kondigt het lichaam een alarmtoestand af. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in onverwerkte vorm opgeslagen. Informatie die ergens op een dergelijke onverwerkte herinnering lijkt kan deze telkens weer activeren en daarmee dezelfde emoties steeds opnieuw losmaken.

EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces af te ronden. Een traumatische herinnering wordt weer een gewone herinnering en verliest daarmee zijn emotionele lading. Als EMDR wordt toegepast zal de therapeut aan de cliënt vragen om de gebeurtenis te vertellen en daarna stil te staan bij het beeld dat nu nog akelig is. Terwijl de cliënt zich concentreert op dit beeld wordt hem/haar gevraagd om:

 • Met de ogen de vingers van de therapeut te volgen, die voor zijn/haar gezicht heen en weer bewegen;
 • Te luisteren naar geluidjes via een koptelefoon;
 • Met de handen te trommelen op de handen van de therapeut, of andersom.

Deze behandeling kan toegepast worden bij het verwerken van traumatische ervaringen, maar kan ook als onderdeel van een behandeling ingezet worden die zich richt op faalangst, fobische klachten en sommige vormen van eetproblematiek. Instituut van der Stam biedt deze vorm van behandeling gespecialiseerd aan, zowel voor kinderen en jeugdigen, als volwassenen. Elke behandeling begint natuurlijk met verdere voorlichting op maat. Meer informatie over EMDR is te vinden op het internet:

 • www.emdrkindenjeugd.nl
 • www.emdr.nl

Als bij een kind een leerstoornis, leerprobleem of achterstand is vastgesteld kan een kind  aangemeld worden voor remedial teaching. Er kan dan sprake zijn van dyslexie, dyscalculie, NLD, of van een vertraagde ontwikkeling wat rekenen, lezen of spellen betreft. Ook kan een kind meer behoefte aan instructie hebben dan men op school kan bieden.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen aangemeld worden voor remedial teaching op een bepaald niveau voor de talen of voor de exacte vakken, als er sprake is van één van de hierboven genoemde stoornissen of problemen of als er gewoon behoefte is aan een extra steun in de rug.

Remedial teaching wordt individueel of in groepsverband gegeven, door een gediplomeerd orthopedagoog met specialisatie leerstoornissen. Deze begeleider verzorgt tevens de contacten met ouders en school. Zo mogelijk wordt er in het belang van het kind samengewerkt met school.

Als leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeite hebben met het plannen van hun werk, niet goed kunnen inschatten of ze al dan niet de leerstof beheersen, niet die resultaten behalen waartoe ze eigenlijk in staat zouden zijn, terwijl zij zich wel in willen zetten voor verbetering, dan biedt een gespecialiseerde studiebegeleiding vaak uitkomst.

Binnen deze vorm van begeleiding wordt gebruik gemaakt van het concept “leren leren”, waarbij het de bedoeling is om met zo min mogelijk inspanning zo groot mogelijk effect te bereiken. Het plannen en het op de juiste manier verwerken van de leerstof staan hierbij op de voorgrond. Leerlingen komen gedurende één of meer dagdelen onder begeleiding hun huiswerk maken en leren daarbij hoe ze dit het beste kunnen aanpakken, welke technieken van leren het beste bij hen passen en hoe ze hun werkzaamheden zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk kunnen plannen.

Sommige leerlingen hebben onvoldoende baat bij een groepsgewijze studiebegeleiding, wellicht omdat er sprake is van ADHD of een stoornis binnen het autistisch spectrum, of omdat er om een andere reden veel meer specifieke deskundige begeleiding nodig is. Individuele studiebegeleiding biedt dan een goede oplossing. Deze begeleiding kan qua frequentie en tijdsduur aangepast worden aan de behoefte van de leerling. Voorlichting aan school en verdere begeleiding aan ouders is binnen dit zelfde traject mogelijk.