Behandeling – kinderen en adolescenten

€95

per afspraak van 45 min.

Behandeling wordt ingezet als de opvoeding van het opgroeiende kind niet meer vanzelfsprekend verloopt en er psychische problemen ontstaan. Deze problemen kunnen het kind zelf betreffen, maar vaak wordt de naaste omgeving hier ook bij betrokken, waardoor het kind en zijn naasten in hun functioneren worden belemmerd. De begeleiding kan ingezet worden als er sprake is van een behoefte zoals staat binnen het kopje hulpbehoeften. 

Verloop behandeling
Behandeling wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog. De uitvoering vindt plaats op afspraak in de vorm van sessies van drie kwartier. De behandeling kan starten op advies van een huisarts, kinderarts, kinderpsychiater of naar aanleiding van een diagnostisch onderzoek. Het instituut biedt mogelijkheden voor een zo’n onderzoek; dit kan op aanvraag van de ouders plaatsvinden.
Na ongeveer acht sessies vindt er een evaluatie plaats om na te gaan of we met de juiste methode bezig zijn en of er voldoende sprake van een vertrouwensrelatie.

Inhoud behandeling
De hulpverlener kan gebruik maken van bepaalde leertechnieken, gespreksvormen, creatieve uitingsvormen en spelvormen. Ouders, en indien wenselijk de school, worden nauw bij de begeleiding betrokken om de voortgang van de ontwikkeling buiten de behandelfase zo veel mogelijk te bevorderen. Binnen Instituut van der Stam worden de volgende behandelmethoden aangeboden:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
  CGT heeft de capaciteit om zowel het denk- en interpretatieproces van de cliënt te beïnvloeden als diens gedrag en handelen te veranderen. Soms wordt de nadruk gelegd op het aanpassen van denkpatronen, soms meer op gedragsverandering, en in sommige gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.
  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie vaak vergelijkbare positieve effecten hebben op de problemen van cliënten. Bovendien is steeds duidelijker geworden dat de methoden van beide benaderingen, zoals het gebruik van huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt, goed op elkaar aansluiten. In de psychologie groeit het besef dat het bevorderen van ‘anders denken’ en ‘anders handelen’ effectief gecombineerd kunnen worden binnen dezelfde behandeling.
 • EMDR-therapie;
  EMDR is een therapeutische benadering die wordt ingezet voor de verwerking van traumatische ervaringen. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing. In een EMDR-behandeling begeleidt de therapeut je bij het verminderen van de emotionele impact van een ingrijpende herinnering. Je behoudt de herinnering aan wat er is gebeurd, maar de bijbehorende emoties worden geleidelijk minder intens. Deze vorm van therapie kan nuttig zijn wanneer je langdurige klachten ervaart als gevolg van een trauma.
  EMDR-therapie wordt onder andere toegepast na het meemaken van een trauma, zoals een ingrijpende gebeurtenis of een reeks nare ervaringen. Traumatische gebeurtenissen kunnen leiden tot psychische klachten, waaronder angsten, paniekaanvallen, herbelevingen en vermijdingsgedrag.
 • Oplossingsgericht werken;
  Met oplossingsgericht werken wordt iemand aangeleerd om zijn of haar problemen om te zetten naar een meer gewenste situatie. Hierbij wordt getoond hoe de persoon zijn omgeving effectief kan benutten. De focus ligt niet op de problemen zelf, maar juist op het identificeren van mogelijke oplossingen. Het doel is om hoop en vertrouwen op te bouwen bij degene die hulp zoekt. Bovendien streeft deze benadering ernaar dat mensen zelf kunnen aangeven wanneer ze geen hulp meer nodig hebben.
  Oplossingsgericht werken wordt ingezet wanneer iemand hulp zoekt omdat het niet lukt om een specifiek probleem op te lossen en extra ondersteuning nodig heeft om de controle over de situatie terug te krijgen. Het is gericht op het versterken van iemands capaciteit om het specifieke probleem aan te pakken waarvoor hulp wordt gezocht. Hoewel het niet mogelijk is om alle problemen tegelijkertijd aan te pakken, kan het bijdragen aan het verlichten van druk, waardoor andere problemen ook kunnen worden aangepakt.
 • Speltherapie;
  Speltherapie betreft een vorm van psychotherapie gericht op kinderen, waarbij de therapeut spel als instrument hanteert om het kind te begrijpen en te ondersteunen in zijn of haar verdere ontwikkeling. Voor kinderen is het vaak nog te complex of bedreigend om te praten over innerlijke zorgen. Spelen is voor hen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te verkennen, emoties uit te drukken en te verwerken. Spel fungeert als de taal van het kind, en therapeutisch spel biedt inzicht in gedachten en gevoelens. Hierdoor kan het kind zowel emotioneel als cognitief nieuwe perspectieven opdoen, waardoor het psychisch kan groeien en meer in zijn eigen kracht kan staan.
  Kinderen die vastlopen, zullen niet snel praten over hun problemen. Vaak begrijpen ze zelf niet goed wat er aan de hand is, maar ze uiten het op andere manieren. Problemen kunnen zich manifesteren in slaap- en eetgedrag, concentratieproblemen, faalangst, stemmingswisselingen, en zelfs lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, of problemen met plassen en ontlasting. Spelen wordt door kinderen gebruikt als een middel om hun gevoelens en percepties uit te drukken. Door middel van spel kunnen kinderen ontspannen, hun gedachten en emoties uiten, verwerken, en experimenteren met ander gedrag. De speltherapeut biedt het kind de kans om nieuwe ervaringen te beleven en helpt hen om zowel emotioneel als cognitief nieuwe inzichten te verwerven.
 • Video-interactiebegeleiding bij opvoeding;
  Video-hometraining wordt toegepast wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Een hulpverlener bekijkt samen met de ouders video-opnamen van hun dagelijkse interacties met de kinderen, waarbij de input van de ouders centraal staat. Het hoofddoel van deze benadering is het verbeteren van de opvoedvaardigheden en de daarmee gepaard gaande interactievaardigheden. Op die manier kunnen ouders weer positieve begeleiding bieden aan de ontwikkeling van hun kinderen.
  Een beknopte video-opname wordt gemaakt van het alledaagse gezinsleven, en deze wordt vervolgens samen met de ouders geanalyseerd en besproken volgens vastgestelde richtlijnen. De aanpak wordt afgestemd op de specifieke ontwikkelingsbehoeften en fasen van het kind, en het sluit aan bij de mogelijkheden van de ouders.
 • Systeemtherapie;
  Systeemtherapie, ook wel bekend als relatie- en gezinstherapie, is een vorm van psychotherapie waarbij cruciale mensen in het leven van de cliënt, zoals de partner, kinderen, broers, zussen, ouders, buren, vrienden of collega’s, worden betrokken. De therapie richt zich voornamelijk op de onderlinge interactiepatronen en streeft naar verbetering hiervan, waarbij ook rekening wordt gehouden met mogelijke belangrijke afwezigen.
  De basisgedachte is dat een probleem of (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties, gezamenlijk het systeem genoemd, hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt uitgebreid besproken welke impact omgevingsfactoren, zoals werk, school, buurt, religie en cultuur, hebben op het probleem en op alle betrokkenen.
 • Digitale ondersteuning middels Therapieland.
  Dit betreft een combinatie van face-to-face-afspraken en digitale modules die in je eigen tempo vanuit huis kunt volgen. Deze combinatie noemen we ook wel blended therapie. Het zorgt ervoor dat zowel cliënt, als ook de behandelaar die inzicht heeft in de module, bij een volgende afspraak verder is in bijvoorbeeld de probleemanalyse.

Bovenstaande kosten zijn alleen geldig indien men zelf het traject bekostigd. Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje procedure vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat.