Behandeling – volwassenen

€95

per afspraak van 45 min

Behandeling wordt ingezet als je leven niet meer vanzelfsprekend verloopt en er psychische problemen ontstaan. Deze problemen kunnen jezelf zelf betreffen, maar vaak wordt de naaste omgeving hier ook bij betrokken, waardoor jij en je naasten in het functioneren worden belemmerd. De behandeling kan ingezet worden als er bijvoorbeeld sprake is van burn-out, gedragsproblematiek, slaapproblemen, spanning/faalangst, traumaverwerking en persoonlijkheidsproblemen.

Binnen onze praktijk is er niet voor iedere hulpvraag een behandeling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om iedere hulpvraag binnen de kortdurende generalistische GGZ te behandelen. Voor de volgende type problematiek geldt een exclusiecriterium. Dit betekent dat deze niet in aanmerking komen voor behandeling binnen onze praktijk en hiervoor kunnen externen niet aar ons toe verwijzen. Het gaat dan om de volgende hulpvragen:

 • Diagnostiek voor volwassen, hierbij betreft het elke vorm van diagnostisch onderzoek op basis van de verzekering/ verwijzing vanuit de huisarts. bijvoorbeeld Is er sprake van een Autismespectrumstoornis (ASS).
 • behandeling in het kader van de volgende problematieken:
  • ernstige vormen van eetproblematiek, zoals anorexia en boulimia;
  • ernstige gedragsproblemen;
  • psychotische problematiek;
  • persoonlijkheidsstoornissen;
  • verslavingsproblematiek;
  • dementie;
  • ernstige seksuele problematiek.

Mocht u twijfels hebben of uw hulpvraag bij ons past, neem dan gerust even contact op. Wij kunnen dan samen met u en uw huisarts meedenken of een verwijzing naar ons wenselijk en passend is.

Verloop behandeling in Basis-GGZ
Behandeling in de Basis-GGZ wordt uitgevoerd door een Orthopedagoog-generalist (in opleiding) of een GZ-psycholoog (in opleiding), na overleg en met instemming van de cliënt. De uitvoering vindt plaats op afspraak in de vorm van sessies van drie kwartier. De behandeling kan starten op advies van een huisarts, of naar aanleiding van een diagnostisch onderzoek. Diagnostiek voor volwassenen voeren wij niet meer uit vanuit de verzekering.
De behandeling moet hierbij ook passend zijn binnen de Basis-GGZ, waarbij er in de intake ook met u zal worden gekeken of wij u voldoende kunnen helpen, of dat een verwijzing vanuit de huisarts naar de Specialistische GGZ op zijn plaats is. In dit afwegingskader wordt ook gekeken of er voldoende aan het kortdurende karakter van de Basis-GGZ kan worden voldaan.
De behandeling start met het verkennen van de ervaren problematiek en om behandeldoelen te stellen. Vervolgens volgt er een fase van analyse; waar komen de problemen vandaan? Wat zijn factoren die het in stand houden? Hierin wordt veelal gebruikgemaakt van cognitief gedragstherapeutische analyses. Vervolgens zal er ook worden gekeken hoe de cliënt weer een stap vooruit kan zetten in zijn of haar leven; in dialoog met de cliënt wordt gekeken wat deze stap vooruit zou kunnen zijn. Op die manier komt een cliënt in beweging en vanuit beweging is er ruimte voor persoonlijke groei. Wanneer de voornaamste klachten redelijk onder controle zijn, zal er een afbouw plaatsvinden; dus bijvoorbeeld van een afspraak eens per twee weken, naar een afspraak eens per maand. Op die manier ervaart de cliënt dat hij of zij zelf de werkzame factor is van de verandering. Wanneer beide partijen ervaren dat het goed genoeg gaat vindt er een afrondend gesprek plaats waarin er op het proces wordt teruggekeken.
Over het algemeen zijn de meeste behandelingen binnen de Basis-GGZ afgerond binnen ongeveer twaalf tot vijftien afspraken. Voor verdere uitleg betreffende kortdurende generalistische behandeling, kunt u onder het kopje Keurmerk Basis-GGZ lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Inhoud behandeling
De hulpverlener kan gebruik maken van bepaalde leertechnieken, gespreksvormen, creatieve uitingsvormen en spelvormen. Derden worden, indien gewenst, nauw bij de begeleiding betrokken om de voortgang van de ontwikkeling buiten de behandelfase zo veel mogelijk te bevorderen.  Binnen Instituut van der Stam worden de volgende behandelmethoden bij volwassenen aangeboden:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
  CGT heeft de capaciteit om zowel het denk- en interpretatieproces van de cliënt te beïnvloeden als diens gedrag en handelen te veranderen. Soms wordt de nadruk gelegd op het aanpassen van denkpatronen, soms meer op gedragsverandering, en in sommige gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.
  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie vaak vergelijkbare positieve effecten hebben op de problemen van cliënten. Bovendien is steeds duidelijker geworden dat de methoden van beide benaderingen, zoals het gebruik van huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt, goed op elkaar aansluiten. In de psychologie groeit het besef dat het bevorderen van ‘anders denken’ en ‘anders handelen’ effectief gecombineerd kunnen worden binnen dezelfde behandeling.
 • Schematherapie;
  In schematherapie staat het belang van emoties centraal. Ervaringen uit je jeugd, vooral hoe je opvoeders met je omgingen, kunnen aanzienlijke invloed hebben op je emotionele welzijn als volwassene. Schematherapie ondersteunt je bij het identificeren van hardnekkige patronen die zijn ontstaan tijdens je kindertijd. Je leert je eigen valkuilen, overtuigingen en denkpatronen herkennen, begrijpt de oorsprong van je gedrag en patronen, en ontwikkelt vaardigheden om er meer grip op te krijgen of ze uiteindelijk zelfs te veranderen.
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT);
  ACT betreft een vorm van gedragstherapie van de derde generatie, gericht op het helpen van cliënten bij het flexibel omgaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in wat ze werkelijk belangrijk vinden (Commitment). ACT is geen verbale therapie waarin veel wordt gesproken over gebeurtenissen uit het verleden. In plaats daarvan worden concrete oefeningen toegepast om de mentale weerbaarheid te versterken. Het doel van de behandeling is het ontwikkelen van veerkracht en het bevorderen van psychologische flexibiliteit.
 • EMDR-therapie;
  EMDR is een therapeutische benadering die wordt ingezet voor de verwerking van traumatische ervaringen. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing. In een EMDR-behandeling begeleidt de therapeut je bij het verminderen van de emotionele impact van een ingrijpende herinnering. Je behoudt de herinnering aan wat er is gebeurd, maar de bijbehorende emoties worden geleidelijk minder intens. Deze vorm van therapie kan nuttig zijn wanneer je langdurige klachten ervaart als gevolg van een trauma.
  EMDR-therapie wordt onder andere toegepast na het meemaken van een trauma, zoals een ingrijpende gebeurtenis of een reeks nare ervaringen. Traumatische gebeurtenissen kunnen leiden tot psychische klachten, waaronder angsten, paniekaanvallen, herbelevingen en vermijdingsgedrag.
 • Oplossingsgericht werken;
  Met oplossingsgericht werken wordt iemand aangeleerd om zijn of haar problemen om te zetten naar een meer gewenste situatie. Hierbij wordt getoond hoe de persoon zijn omgeving effectief kan benutten. De focus ligt niet op de problemen zelf, maar juist op het identificeren van mogelijke oplossingen. Het doel is om hoop en vertrouwen op te bouwen bij degene die hulp zoekt. Bovendien streeft deze benadering ernaar dat mensen zelf kunnen aangeven wanneer ze geen hulp meer nodig hebben.
  Oplossingsgericht werken wordt ingezet wanneer iemand hulp zoekt omdat het niet lukt om een specifiek probleem op te lossen en extra ondersteuning nodig heeft om de controle over de situatie terug te krijgen. Het is gericht op het versterken van iemands capaciteit om het specifieke probleem aan te pakken waarvoor hulp wordt gezocht. Hoewel het niet mogelijk is om alle problemen tegelijkertijd aan te pakken, kan het bijdragen aan het verlichten van druk, waardoor andere problemen ook kunnen worden aangepakt.
 • Digitale ondersteuning middels Therapieland.
  Dit betreft een combinatie van face-to-face-afspraken en digitale modules die in je eigen tempo vanuit huis kunt volgen. Deze combinatie noemen we ook wel blended therapie. Het zorgt ervoor dat zowel cliënt, als ook de behandelaar die inzicht heeft in de module, bij een volgende afspraak verder is in bijvoorbeeld de probleemanalyse.

Bovenstaande kosten zijn alleen geldig indien men zelf het traject bekostigd. Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje procedure vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat.