Behandeling – volwassenen

€95

per afspraak van 45 min

Behandeling wordt ingezet als je leven niet meer vanzelfsprekend verloopt en er psychische problemen ontstaan. Deze problemen kunnen jezelf zelf betreffen, maar vaak wordt de naaste omgeving hier ook bij betrokken, waardoor jij en je naasten in het functioneren worden belemmerd. De behandeling kan ingezet worden als er bijvoorbeeld sprake is van burn-out, gedragsproblematiek, slaapproblemen, spanning/faalangst, traumaverwerking en persoonlijkheidsproblemen.

Verloop behandeling in Basis-GGZ
Behandeling in de Basis-GGZ wordt uitgevoerd door een Orthopedagoog-generalist (in opleiding) of een GZ-psycholoog (in opleiding), na overleg en met instemming van de cliënt. De uitvoering vindt plaats op afspraak in de vorm van sessies van drie kwartier. De behandeling kan starten op advies van een huisarts, of naar aanleiding van een diagnostisch onderzoek. Diagnostiek voor volwassenen voeren wij niet meer uit vanuit de verzekering.
De behandeling moet hierbij ook passend zijn binnen de Basis-GGZ, waarbij er in de intake ook met u zal worden gekeken of wij u voldoende kunnen helpen, of dat een verwijzing vanuit de huisarts naar de Specialistische GGZ op zijn plaats is. In dit afwegingskader wordt ook gekeken of er voldoende aan het kortdurende karakter van de Basis-GGZ kan worden voldaan.
De behandeling start met het verkennen van de ervaren problematiek en om behandeldoelen te stellen. Vervolgens volgt er een fase van analyse; waar komen de problemen vandaan? Wat zijn factoren die het in stand houden? Hierin wordt veelal gebruikgemaakt van cognitief gedragstherapeutische analyses. Vervolgens zal er ook worden gekeken hoe de cliënt weer een stap vooruit kan zetten in zijn of haar leven; in dialoog met de cliënt wordt gekeken wat deze stap vooruit zou kunnen zijn. Op die manier komt een cliënt in beweging en vanuit beweging is er ruimte voor persoonlijke groei. Wanneer de voornaamste klachten redelijk onder controle zijn, zal er een afbouw plaatsvinden; dus bijvoorbeeld van een afspraak eens per twee weken, naar een afspraak eens per maand. Op die manier ervaart de cliënt dat hij of zij zelf de werkzame factor is van de verandering. Wanneer beide partijen ervaren dat het goed genoeg gaat vindt er een afrondend gesprek plaats waarin er op het proces wordt teruggekeken.
Over het algemeen zijn de meeste behandelingen binnen de Basis-GGZ afgerond binnen ongeveer twaalf tot vijftien afspraken.

Inhoud behandeling
De hulpverlener kan gebruik maken van bepaalde leertechnieken, gespreksvormen, creatieve uitingsvormen en spelvormen. Derden worden, indien gewenst, nauw bij de begeleiding betrokken om de voortgang van de ontwikkeling buiten de behandelfase zo veel mogelijk te bevorderen.  Binnen Instituut van der Stam worden de volgende behandelmethoden bij volwassenen aangeboden:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
  • Schematherapie;
  • EMDR-therapie;
  • Oplossingsgericht werken;
  • digitale ondersteuning middels Therapieland.

Laatstgenoemde betreft een combinatie van face-to-face-afspraken en digitale modules die in je eigen tempo vanuit huis kunt volgen. Deze combinatie noemen we ook wel blended therapie. Het zorgt ervoor dat zowel cliënt, als ook de behandelaar die inzicht heeft in de module, bij een volgende afspraak verder is in bijvoorbeeld de probleemanalyse.

Bovenstaande kosten zijn alleen geldig indien men zelf het traject bekostigd. Wanneer er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts en er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vergoeding, of verzekeringsvergoeding, kunt u onder het kopje procedure vergoede zorg lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Eenmaal volwassen geworden, bestaan opgebouwd, misschien werkend, of juist thuis, samenwonend of single, kun je je afvragen hoe je gekomen bent op het punt waar je nu staat. Wat bepaalt jouw keuzes, jouw reacties, jouw gevoelens? Je hebt herinneringen, maar hoe belangrijk zijn ze en wat kun je ermee? Kortom, je vraagt je eigenlijk af wie je bent, wat je mogelijkheden en beperkingen zijn en hoe je jezelf verder als persoon zou kunnen ontplooien.

Een onderzoek of assessment biedt antwoorden op deze vragen, maar vooral als je tijd hebt voor groei en echt door wil dringen in je eigen binnenwereld is een psycholoog als gesprekspartner heel plezierig en verhelderend. Samen maak je als het ware een ontdekkingsreisje door je eigen bestaan. De spiegel die je voorgehouden wordt laat je zien wie je bent, hoe je je hebt ontwikkeld, maar biedt ook houvast voor je toekomstige ontwikkeling.

Ingewikkeld? Wel nee, verhelderend, leuk, emotioneel en…aan te raden ook als je jezelf kerngezond voelt en lekker functioneert. Een bezoek aan de psycholoog is niet alleen voorbehouden aan mensen die ergens mee zitten, of iets hebben. Het kan altijd. Aanbevolen wordt in dit traject om een tiental gesprekken aan te gaan, maar enkele gesprekken binnen dit traject, om helderheid te verkrijgen rond een bepaald thema zijn ook mogelijk.

Het werkende leven vraagt heel wat van een mens. Het tempo ligt vaak hoog, je hebt vanalles te combineren en er verandert zo tussendoor nog wel eens wat, zodat je je snel zult moeten aanpassen. Als je dan ook nog ambitieus bent, er echt helemaal voor gaat, je veratwoordelijk voelt, dan blijft er maar heel weinig tijd over voor jezelf. En die tijd is nu juist wel nodig. Het kan best een poosje druk en hectisch zijn, maar als die periode niet voorbij gaat en je geen uitzicht hebt op rustiger vaarwater merk je opeens dat het allemaal teveel is. Je raakt opgebrand, je hebt een burn out opgelopen.

Mensen met een burn out zijn hun veerkracht kwijtgeraakt, kunnen hun verplichtingen en taken niet meer goed overzien, krijgen hun dagelijkse werkzaamheden niet meer af, komen zo niet meer toe aan zichzelf. Daardoor wordt iemand prikkelbaar, huilerig, onredelijk, maar ervaart iemand zelf ook allerlei lichamelijke klachten. Het kan dan om hoofdpijn gaan, spierpijn, algeheel griepgevoel, slapeloosheid of juist overmatig slapen.

Naast eventuele medicatie die door een huisarts voorgeschreven kan worden is psychologische begeleiding heel belangrijk. Behalve het kwijtraken van frustratie en het herwinnen van rust en overzicht, is het belangrijk dat de manier waarop iemand met tijdsbesteding en plannen omgaat zodanig verandert dat er een gezonde verhouding ontstaat tussen vrije tijd en verplichting. Natuurlijk is het verstandig om deze verschijnselen zelf in een vroeg stadium te signaleren en hulp te zoeken. Dit bekort de tijd die nodig is voor herstel en begeleiding aanzienlijk!

Je leven delen met iemand is niet altijd makkelijk. Je hebt elkaar leren kennen, bent van elkaar gaan houden, hebt besloten om samen een toekomst te bouwen. Lief en leed deel je, maar na verloop van tijd kan er vooral leed zijn en is er nog weinig lief over. Je had je alles anders voorgesteld, twijfelt aan jezelf, je partner en jullie samen. Het lijkt wel of je elkaar steeds minder goed begrijpt en je leeft steeds meer langs elkaar heen, opgesloten in je eigen wereldje. Soms verloopt dit alles geleidelijk aan en stilletjes, maar er kan ook veel en heftig ruzie zijn. Scheiden doe je niet zo maar, vooral niet als je kinderen hebt, maar je verdere leven lang ongelukkig zijn is ook geen optie.

Binnen een relatietherapie kun je samen met je partner onderzoeken wat er nog mogelijk is en of je nog samen verder kunt en wilt. Je leert elkaar opnieuw kennen, begrijpen en vaak ook weer waarderen. Ook ervaar je mogelijkheden om zo te communiceren dat je eigen boodschap overkomt, begrepen wordt en jijzelf de boodschap van je partner opvat zoals die is bedoeld. Je leert om grenzen te stellen, maar ook om toe te geven. Wel het gevoel hebben dat je jezelf kan en mag zijn, maar er ook voldoende kunnen zijn voor je partner.

Een gezin met kinderen is vaak heel gezellig, maar het loopt niet altijd zoals je dat had gedacht. Of het nu om jonge kinderen gaat, of al iets al wat oudere, je moet beslissen over wat wel en niet is toegestaan. Waar stel je regels en wanneer bied je juist vrijheid? Je vraagt je af wat goed voor ze is, wat nodig is, wat andere kinderen mogen….

Er is wat de opvoeding betreft de laatste jaren veel veranderd. Waar vroeger nog een algemeen idee heerste over wat wel en niet hoort, overheerst nu een vrije keuze. Als ouders is het dan een hele verantwoordelijkheid om die keuzes te maken en daar standvastig in te zijn. Kinderen werken daar lang niet altijd in mee, zodat je twijfelt of wat je van ze vraagt wel kan en of je wel voldoende mogelijkheden biedt voor hun ontwikkeling. Maar je loopt ook tegen de grenzen aan van je eigen mogelijkheden, je geduld is soms op en wat doe je dan.

Het tempo binnen de maatschappij ligt hoog, het takenpakket van beide ouders wordt wat minder vast bepaald door de regels van maatschappij. Beiden heb je vaak zowel werk buitenshuis, als taken thuis, als taken rondom opvoeding. Dat vraagt meer dan voorheen om onderling overleg tussen ouders en eensgezindheid in de opvoeding.

Al deze zaken kunnen aan bod komen binnen de pedagogische begeleiding van Opvoeden Zo. Binnen een individuele begeleiding kunnen principes besproken worden, maar ook effecten van bepaalde leerprocessen, manieren van straffen en belonen. Als ouders kun je zo ook vat krijgen op specifiek probleemgedrag waaronder ADHD, ASS, adoptieproblematiek. Op praktische wijze leer je om die vaardigheden aan te wenden die passen bij je eigen ideeën en mogelijkheden.